Laden…

MUSEUM 'T KROMHOUT

De geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en werkende motoren op unieke locatie in het centrum van Amsterdam!
Bezoek ons museum

ANBI

ANBI-logoNaam: Vereniging Museum ’t Kromhout
Fiscaal nummer:  8052 60 456
Kamer van Koophandel: 40534614

 

 

Contact
Hoogte Kadijk 147
1018 BJ Amsterdam
Tel: op dinsdagen: +31 20 6276777
Mob: 06-5332 1957
E-mail: info@kromhoutmuseum.nl

Het bestuur

Voorzitter Maurice de Gruyter
Conservator Gerard.Th. van Gelswijck
Secretaris Jan Woldman
Penningmeester Pim Huizing
Techniek Marcel Langenberg
Marketing & PR Marc Sterel

 

Speciale voorrechten voor Culturele ANBI:

In tegenstelling tot een "gewone" ANBI status heeft onze vereniging een "culturele"ANBI status. Dit geeft extra voordelen voor donateurs:

 • Particulieren kunnen bij hun aangifte inkomstenbelasting 1,25x het geschonken bedrag aftrekken.
 • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5x het bedrag aftrekken.
Beleidsplan

Het beleidsplan voorziet in een organisatorische structuur waarbij de doelstellingen van de vereniging uitgewerkt en verwezenlijkt kan worden.
Het museum moet een sterkere maatschappelijke plaats krijgen in onze samenleving.
De bedreigingen voor het museum moeten worden afgewend door gebruik te maken van onze kansen.

Financieel

 • Door extra inkomsten te genereren en daarmee een jaarlijks positieve exploitatie te kunnen realiseren
 • Door meer bezoekers
 • Door  ledenaanwas van onze vereniging
 • Door het verkrijgen van schenkingen en legaten

Sociaal

Het museum integreren in het reguliere bezoekerscircuit van musea in Amsterdam

Technisch

Het werkend karakter van het museum te garanderen (uniek in zijn soort) en uit te dragen

Informatief

 • Het opzetten van ons museum als instelling van kennis en informatie
 • Daarvoor is een organisatie nodig van vrijwilligers die middels “werkgroepen” de plannen verder uitwerken en ondersteunen.
 • Het  voorstel van het bestuur is met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012  aangenomen om de naam van de Vereniging Vrienden van Museum Werf ’t Kromhout te wijzigen en de doelstellingen opnieuw te formuleren.
 • De Vereniging Museum ’t Kromhout is  in mei  2012 ingeschreven en komt voort uit de eerder opgerichte  “Vereniging Vrienden van Museum Werf ’t Kromhout”.
 • De vereniging behartigt nu de belangen van het Museum ’t Kromhout dat bestaat uit een hal met historische (scheeps)motoren een scheepsarchief en een collectie maritiem gerelateerde kunstwerken.
 • De hal is eigendom van Stadsherstel en wordt ter beschikking gesteld aan de Vereniging.

Het beloningsbeleid

Bestuurders, vrijwilligers en of  leden ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor bewezen diensten.

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het verzamelen, bewaren en doorgeven van historische kennis over mechanische scheepsvoortstuwing en scheepsbouw. Dit doet de vereniging door het bijeenbrengen van collectie van scheepsvoortstuwingsmachines, zoals stoommotoren en verbrandingsmotoren en bijbehorende documentatie van in Nederlandse fabrieken gebouwde motoren, in het bijzonder van de producten van de voormalige Kromhout motorenfabriek. De vereniging maakt de collectie toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

De vereniging erkent hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het behouden van cultureel erfgoed.

Activiteiten

 • Het stimuleren van behoud van  cultuurhistorisch motoren bij voorkeur betrekking hebbend op mechanische scheepsvoortstuwing.
 • Het bijeenbrengen van collectie stoommachines en scheepsverbrandingsmotoren
 • Bron te zijn van goed toegankelijke kennis en kunde voor leden & derden
 • Het beheren en bijeenbrengen van documentatie in het bijzonder die van de Kromhoutmotorenfabriek
 • Demonstratie van motoren
 • Een duidelijk zichtbare organisatie voor haar leden & derden te zijn
 • Aantrekkelijk netwerk voor de betrokken leden
 • Het onder de aandacht brengen van het museum onder een brede laag van de bevolking en instellingen
 • Zorg dragen voor laagdrempelig en goed toegankelijk informatiecentrum
Financiële Verantwoording

Het jaarverslag 2022 is goedgekeurd door het bestuur en bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering.