Laden…

MUSEUM 'T KROMHOUT

De geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en werkende motoren op unieke locatie in het centrum van Amsterdam!
Bezoek ons museum

ANBI

ANBI-logo

Naam: Vereniging Museum ’t Kromhout
Fiscaal nummer:  8052 60 456
Kamer van Koophandel: 40534614

Contact
Hoogte Kadijk 147
1018 BJ Amsterdam
Tel: op dinsdagen: +31 20 6276777
Mob: 06-5332 1957
Email: info@kromhoutmuseum.nl

Het bestuur

Voorzitter Maurice de Gruyter
Conservator Gerard.Th. van Gelswijck
Secretaris Jan Woldman
Penningmeester Pim Huizing
Techniek Marcel Langenberg
Marketing Marc Sterel

 

Speciale voorrechten voor Culturele ANBI:

In tegenstelling tot een "gewone" ANBI status heeft onze vereniging een "culturele"ANBI status.

Dit geeft extra voordelen voor de donateur:

 • Particulieren kunnen bij hun aangifte inkomstenbelasting 1,25x het geschonken bedrag aftrekken.
 • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5x het bedrag aftrekken.

Beleidsplan

Het beleidsplan voorziet in een organisatorische structuur waarbij de doelstellingen van de vereniging uitgewerkt en verwezenlijkt kan worden.
Het museum moet een sterkere maatschappelijke plaats krijgen in onze samenleving.
De bedreigingen voor het museum moeten worden afgewend door gebruik te maken van onze kansen.

Financieel

 • Door extra inkomsten te genereren en daarmee een jaarlijks positieve exploitatie te kunnen realiseren
 • Door meer bezoekers
 • Door  ledenaanwas van onze vereniging
 • Door het verkrijgen van schenkingen en legaten

Sociaal

Het museum integreren in het reguliere bezoekerscircuit van musea in Amsterdam

Technisch

Het werkend karakter van het museum te garanderen (uniek in zijn soort) en uit te dragen

Informatief

 • Het opzetten van ons museum als instituut van kennis en informatie
 • Daarvoor is een organisatie nodig van vrijwilligers die middels “werkgroepen” de plannen verder uitwerken en ondersteunen.
 • Het  voorstel van het bestuur is met goedkeuring van de Algemene
  Ledenvergadering van 31 maart 2012  aangenomen om de naam van de
  Vereniging Vrienden van Museum Werf ’t Kromhout te wijzigen en de
  doelstellingen opnieuw te formuleren.
 • “De Vereniging Museum ’t Kromhout” is  in mei  2012 ingeschreven en
  komt voort uit de eerder opgerichte  “Vereniging Vrienden van Museum
  Werf ’t Kromhout”.
 • De vereniging behartigt nu de belangen van het Museum ’t Kromhout dat
  bestaat uit een hal met historische (scheeps)motoren een
  scheepsarchief en een collectie maritiem gerelateerde kunstwerken.
 • De hal is eigendom van Stadsherstel en wordt ter beschikking gesteld aan de Vereniging.

Het beloningsbeleid

Er vindt op geen enkele wijze beloning plaats aan bestuurders, vrijwilligers en of  leden voor bewezen diensten.

Doelstellingen

DE VERENIGING HEEFT TOT DOEL HET VERZAMELEN, BEWAREN EN DOORGEVEN VAN HISTORISCHE KENNIS OP HET GEBIED VAN DE MECHANISCHE SCHEEPSVOORTSTUWING EN SCHEEPSBOUW.

ZIJ ERKENT HIERMEE OOK HAAR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID T.A.V. HET BEHOUDEN VAN CULTUUR ERFGOED.

ZIJ WIL DIT DOEL BEREIKEN DOOR HET BIJEENBRENGEN VAN EEN COLLECTIE VAN BIJ VOORKEUR SCHEEPSVOORTSTUWINGSMACHINES ZOALS STOOMMACHINES EN VERBRANDINGSMOTOREN  ALSMEDE DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE VAN DE IN HET ALGEMEEN IN NEDERLANDSE FABRIEKEN GEBOUWDE MOTOREN, IN HET BIJZONDER DE PRODUCTEN VAN DE VML. KROMHOUT MOTORENFABRIEK EN DEZE COLLECTIES TOEGANKELIJK MAKEN VOOR HET PUBLIEK.

Activiteiten

 • Het stimuleren van behoud van  cultuurhistorisch motoren bij voorkeur betrekking hebbend op mechanische scheeps voortstuwing.
 • Het bijeenbrengen van collectie stoommachines en scheeps verbrandingsmotoren
 • Bron te zijn van goed toegankelijke kennis en kunde voor leden & derden
 • Het beheren en bijeenbrengen van documentatie in het bijzonder die van de Kromhoutmotorenfabriek
 • Demonstratie van motoren
 • Een duidelijk zichtbare organisatie voor haar leden & derden te zijn
 • Aantrekkelijk netwerk voor de betrokken leden
 • Het onder de aandacht brengen van het museum onder een brede laag van de bevolking en instellingen
 • Zorg dragen voor laagdrempelig en goed toegankelijk informatiecentrum

 

Financiële Verantwoording

Het jaarverslag 2021 is goedgekeurd door het bestuur en bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering.