Loading…

MUSEUM 'T KROMHOUT

Museum ’t Kromhout is een scheepsmotorenmuseum waar u de motoren werkend kunt zien.
over ons

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Museum ’t Kromhout (hierna: Museum ‘t Kromhout) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Museum ‘t Kromhout [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Museum ‘t Kromhout verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Museum ‘t Kromhout, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam, telefoon 020-627 6777, KvK nummer 405334614
Het museum is bereikbaar via info@kromhoutmuseum.nl.

Welke gegevens verwerkt Museum ‘t Kromhout voor welk doel:

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerk:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
  2. adresgegevens eventueel postadres telefoonnummer(s) en indien in bezit van het e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  3. kopie identiteitskaart en of paspoort(alleen voor werkzame vrijwilligers).

Vereniging Museum ’t Kromhout verwerkt de in sub 1 en 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en eventuele e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  2. je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Museum ’t Kromhout;
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
Bewaartermijnen:

Museum ’t Kromhout verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Bij uittreding als vrijwilliger worden zijn of haar gegevens na 6 maanden verwijderd

Beveiligingsmaatregelen:

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Museum ’t Kromhout passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

Via info@kromhoutmuseum.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Museum ’t Kromhout zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Telefonisch contact met het Museum op alle dinsdagen. Ook de verwerking van berichten binnen gekomen via bovenstaand e-mailadres vindt ook alleen plaats op alle dinsdagen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met het museum (info@kromhoutmuseum.nl).

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Museum ’t Kromhout je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het museum (info@kromhoutmuseum.nl).

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het museum (info@kromhoutmuseum.nl).

Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.